Chính sách hỗ trợ

Chính sách thanh toán

THANH TOÁN DỰA VÀO GIÁ TRỊ CỦA TỪNG HỢP ĐỒNG

Hình thức thanh toán sẽ chia ra nhiều đợt dựa trên giá trị hợp đồng và thỏa thuận giữa hai bên

Các bài viết khác